ISO 27701

Tổng quan

ISO 27701 là khung bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu được xây dựng dựa trên ISO 27001 để hướng dẫn các tổ chức về chính sách và quy trình cần có để tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung và các quy định về quyền riêng tư/bảo vệ dữ liệu khác.

Tình trạng tuân thủ ISO 27701 của Zoom

Chứng nhận ISO 27701 của Zoom được cấp vào ngày 15 tháng 3 năm 2024, bao gồm các sản phẩm Truyền thông hợp nhất (UCaaS) sau đây của Zoom

Sản phẩm của nền tảng:

Zoom Meetings, Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Team Chat, Zoom Whiteboard, Zoom Clips, Zoom Events, Zoom Sessions, Zoom Mail và Zoom Calendar, Zoom Revenue Accelerator, Zoom AI Companion, Zoom Huddles, Zoom Scheduler, Zoom Notes, Zoom Rooms, Trình kết nối phòng hội nghị Zoom, Zoom Contact Center, Trợ Lý Ảo Zoom, Quản lý tương tác nhân sự Zoom, Zoom APIs và SDK Zoom, Zoom X, Zoom Phone India

Liên kết có liên quan

ISO 27701