Zoom Workplace Productivity

Productivity solutions that make your workday work for you

Designed with hybrid work in mind, our AI-powered productivity solutions work across the Zoom ecosystem and integrate with third-party systems to help increase engagement and collaboration and extend your team’s productivity from a single application.

Productivity solutions that make your workday work for you
Save time and reduce costs with solutions included in your Zoom Workplace license

24 billion hours

Annual loss to employers due to unproductive meetings, resulting in reduced productivity at the workplace.

Zippia

All of your productivity solutions in one place

 • Reduce fragmentation and costs 

  Reduce fragmentation and costs

  Optimize collaboration through centralized tools that are tightly integrated and help reduce your total cost of ownership. 

 • Collaborate better across locations and time zones

  Collaborate better across locations and time zones

  Enable fluid collaboration and transparency with asynchronous solutions designed for modern, distributed work. 

 • Unlock valuable time

  Unlock valuable time

  Jumpstart creation and ideation with AI-powered workflows and templates that kick start projects so you can focus on bringing ideas to life.

Raise productivity across locations and time zones

Project planning and brainstorming

 • Whiteboard
  Whiteboard

  Cộng tác và phác thảo chiến lược một cách trực quan

 • Notes
  Notes

  Ghi lại các điểm chính và các mục hành động

 • Clips
  Clips

  Ghi lại tổng quan và báo cáo trạng thái dự án trước và sau cuộc họp

 • Surveys
  Surveys

  Tổng hợp ý kiến ​​của nhóm về các ưu tiên của dự án

Team updates and information dissemination

 • Clips
  Clips

  Tạo nội dung cập nhật, thông báo và cuộc họp giao ban thu hút hơn

 • Notes
  Notes

  Chia sẻ ghi chú toàn diện để phổ biến thông tin hiệu quả

 • Surveys
  Surveys

  Thu thập phản hồi về mức độ hiệu quả của thông tin được truyền đạt

 • Whiteboard
  Whiteboard

  Minh họa các khái niệm hoặc mốc thời gian phức tạp để mọi người hiểu rõ hơn

Meeting prep and follow-up

 • Notes
  Notes

  Chuẩn bị cho cuộc họp bằng cách sắp xếp suy nghĩ; tóm tắt các quyết định và mục hành động ở một nơi tập trung

 • Whiteboard
  Whiteboard

  Cộng tác để lên ý tưởng và phác thảo các chiến lược quan trọng trước cuộc họp

 • Clips
  Clips

  Cung cấp bối cảnh rõ hơn để chuẩn bị cho cuộc họp tốt hơn

 • Surveys
  Surveys

  Tổng hợp ý kiến đóng góp trước cuộc họp từ các thành viên trong nhóm để định hình chương trình

Decision-making and collaboration

 • Whiteboard
  Whiteboard

  Tạo thuận lợi cho việc ra quyết định cộng tác thông qua hỗ trợ trực quan

 • Surveys
  Surveys

  Thu thập phản hồi sau cuộc họp để đánh giá hiệu quả của các quyết định đã được đưa ra

 • Clips
  Clips

  Tóm tắt các quyết định và mục hành động quan trọng để thống nhất trong nhóm

 • Notes
  Notes

  Tóm tắt kết quả cuộc họp và các quyết định để tham khảo nhanh

Training and onboarding

 • Clips
  Clips

  Tạo các video clip hướng dẫn

 • Whiteboard
  Whiteboard

  Trực quan hóa các quy trình hướng dẫn nhập môn, quy trình công việc hoặc mô-đun đào tạo

 • Notes
  Notes

  Soạn các ghi chú và tài nguyên chi tiết để tham khảo trong quá trình hướng dẫn nhập môn

 • Surveys
  Surveys

  Thu thập phản hồi về mức độ hiệu quả của các buổi đào tạo để không ngừng cải thiện

Zoom Workplace

Reimagine how your teams work with an all-in-one, AI-powered collaboration platform.

Get the full Zoom Workplace experience with our bundled offerings. 

Zoom Workplace

Talk to an expert

Fill out the form to connect with one of our Zoom experts so you can start saving time and raising productivity.

Talk to an expert

Contact our sales team

By submitting the form, I agree to the Privacy Policy.