Zoom łączy siły z globalnymi organizacjami dla bezpieczeństwa użytkowników

W Zoom niestrudzenie pracujemy nad zapewnieniem bezpieczeństwa naszym użytkownikom i całej platformie, jednocześnie przestrzegając zobowiązań dotyczących wolności słowa, integracji, prywatności i przejrzystości. Praca ta nie jest jednak wykonywana w pojedynkę. Do funkcjonowania Zoom przyczyniają się organizacje na całym świecie, które ulepszają Internet dla wszystkich. Poniżej znajduje się tylko kilka przykładów organizacji, z którymi współpracowaliśmy, aby zapewnić użytkownikom Zoom bezpieczne środowisko.

Christchurch Call stanowi zobowiązanie rządów i dostawców usług internetowych do eliminowania z sieci treści terrorystycznych oraz agresywnych treści ekstremistycznych. Opiera się na przekonaniu, że wolny, otwarty i bezpieczny Internet przynosi społeczeństwu niezwykłe korzyści.

Stowarzyszenie Digital Trust and Safety Partnership skupia firmy technologiczne dostarczające szeroki zakres produktów i usług wokół wspólnego podejścia do zwiększenia zaufania i bezpieczeństwa w Internecie.

Global Internet Forum to Counter Terrorism to organizacja, której celem jest zapobieganie wykorzystywaniu platform cyfrowych przez terrorystów i agresywnych ekstremistów. Forum to, założone w 2017 roku przez serwisy Facebook, Microsoft, Twitter oraz YouTube, utworzono w celu wspierania współpracy technicznej między firmami członkowskimi, poszerzania odpowiednich badań oraz przekazywania wiedzy mniejszym platformom. 

Inicjatywa Global Network Initiative ma na celu ochronę i rozszerzanie swobody wypowiedzi oraz praw do prywatności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez wyznaczanie globalnych standardów dotyczących odpowiedzialnego podejmowania decyzji w firmie oraz reprezentowanie różnych grup interesu w obliczu restrykcji i wymogów rządowych. 

Fundacja Internet Watch Foundation (IWF) wspiera dziecięce ofiary wykorzystywania seksualnego na całym świecie przez wyszukiwanie i usuwanie obrazów i plików wideo przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Fundacja odnajduje obrazy i pliki wideo przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci i oferuje możliwości zgłaszania takich przypadków w anonimowy sposób. 

National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) to prywatna firma non-profit o statusie 501(c)(3), której misją jest pomoc w odnajdowaniu zaginionych dzieci, walka z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci oraz zapobieganie ich wiktymizacji. NCMEC pracuje z rodzinami, ofiarami, sektorem prywatnym, organami ochrony porządku publicznego oraz społeczeństwem, aby zapobiegać uprowadzeniom dzieci, odnajdywać zaginione dzieci, a także świadczyć usługi mające na celu powstrzymywanie i zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci.

Tech Against Terrorism to inicjatywa wspierana przez Dyrekcję Wykonawczą ONZ ds. Terroryzmu (United Nations Counter Terrorism Executive Directorate — UN CTED), która współpracuje z globalną branżą technologiczną w celu zwalczania wykorzystywania Internetu przez terrorystów, przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka.

Tech Coalition to stowarzyszenie firm technologicznych różnej wielkości i z różnych sektorów, które współpracują w celu osiągnięcia znaczącego postępu technologicznego i przyjęcia najlepszych praktyk w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w Internecie.

WeProtect Global Alliance łączy rządy oraz organizacje sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego, a także inne organizacje międzynarodowe, aby ustanawiać zasady i rozwiązania mające na celu ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w Internecie.

Lista ta nie jest wyczerpująca. Zachęcamy do śledzenia aktualizacji, w miarę jak zwiększamy zaufanie i bezpieczeństwo użytkowników dzięki współpracy z globalnymi organizacjami.